Εκδόσεις Εργαστηρίου


Δημητρίου, Α., Ξενιτίδου, Ν. (2015). Έννοιες φυσικών επιστημών για την προσχολική ηλικία. Εργαστηριακός Οδηγός. Αλεξανδρούπολη: Εργαστήριο έρευνας και επικοινωνίας για το περιβάλλον και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Δημητρίου, Α. Θεοδωρίδης, Α., Μαντούβαλος, Ι. (2016). Μελέτη της εξέλιξης του περιβαλλοντικού αστικού τοπίου στον χώρο και τον χρόνο ως εργαλείο για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Η περίπτωση της Αλεξανδρούπολης.

Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ο.Μ.Ε.Ρ. – Δ.Π.Θ. "Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον: Ο ρόλος της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης"

  • Δημητρίου, Α., Σακονίδης, Χ., Μαλκοπούλου, Ε., Μπουτζιλούδη, Χ. & Τεμπρίδου, Α-Ε. (2017). Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον: Ο ρόλος της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης. Τόμος Α’: Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ο.Μ.Ε.Ρ. – Δ.Π.Θ.

  • Δημητρίου, Α., Σακονίδης, Χ., Μαλκοπούλου, Ε., Μπουτζιλούδη, Χ. & Τεμπρίδου, Α-Ε. (2017). Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον: Ο ρόλος της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης. Τόμος Β’: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών σεναρίων. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ο.Μ.Ε.Ρ. – Δ.Π.Θ.