Εκπαιδευτικό έργο του Εργαστηρίου

Το «Εργαστήριο Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» έχει ως εκπαιδευτική αποστολή:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών στο Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σε θέματα που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, της περιβαλλοντικής Επιστήμης, των Φυσικών Επιστημών και της περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

2. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών στα πλαίσια των προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών (Socrates, κ.α.) και διδακτικού προσωπικού όπου συμμετέχει το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

3. Τη διεύρυνση των οριζόντων των φοιτητών, υποψήφιων νηπιαγωγών και στην αναβάθμιση του έργου τους ως εκπαιδευτικών – ερευνητών και παιδαγωγών στα γνωστικά αντικείμενα της Περιβαλλοντικής Επιστήμης, των Φυσικών Επιστημών και της περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

4. Την υποστήριξη και ανάπτυξη διεπιστημονικής/διαθεματικής προσέγγισης των εκπαιδευτικών θεμάτων για το Περιβάλλον, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία η οποία αναδεικνύεται σήμερα αναγκαία για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις.

5. Την οργάνωση σεμιναρίων και συμποσίων για την Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών που υλοποιούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στο σχολείο ή/και σε άλλους χώρους

6. Οργάνωση σεμιναρίων και συμποσίων για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση ατόμων και κοινωνικών ομάδων σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον και τις επιστήμες

7. Τη δημιουργία και παροχή διδακτικού και παιδαγωγικού υλικού για το Περιβάλλον, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Αειφορία, την Αειφόρο Ανάπτυξη και τις Φυσικές Επιστήμες

8. Την εφαρμογή πιλοτικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στη σχολική τάξη, που προκύπτουν από τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των φυσικών επιστημών και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

9. Την υποστήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν την Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αγωγή, την Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στα σχολεία με την παροχή των αναγκαίων μεθοδολογικών εργαλείων για την πραγματοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία