Γενικά

Το Εργαστήριο Ερευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, του Τμήματος Επιστημών της Εκαπδίευσης στην Προσχολική Ηλικία, θεσμοθετήθηκε το 2004 (ΦΕΚ 872/14/6/2004) και δημιουργήθηκε από την ανάγκη λειτουργίας ενός οργανωμένου εκπαιδευτικού διεπιστημονικού χώρου με κύριο σκοπό την ανάπτυξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης για την αειφορία στη χώρα μας. Ενός χώρου που θα προσανατολίζεται στην ολιστική διερεύνηση του περιβάλλοντος και των προβλημάτων που συνάδουν με αυτό, την ανάδειξη της επιστημονικής και κοινωνικής γνώσης. Ενός χώρου που θα προσανατολίζεται στην ενδυνάμωση του ρόλου του σημερινού εκπαιδευτικού, που συμμετέχει στο έργο της εκπαίδευσης για τον προσδιορισμό της έννοιας της αειφορίας και την αγωγή του σημερινού μαθητή αλλά και την ενίσχυση των πολιτών για το χειρισμό κοινωνικών θεμάτων με επιστημονικές διαστάσεις όπως είναι τα περιβαλλοντικά θέματα.

Με την υποστήριξη του Εργαστηρίου λειτουργεί στο Τμήμα, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με θέμα "Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία"

Σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του το εργαστήριο συμμετέχει σε διεπιστημονικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις και ανέπτυξε συνεργασίες με άλλα Α.Ε.Ι., Εκπαιδευτικές Διευθύνσεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) και οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Διεύθυνση Επικοινωνίας: Εργαστήριο Ερευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δ.Π.Θ., Ν. Χηλή, 68100, Αλεξανδρούπολη

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http:// www.envilab.psed.duth.gr